فرم ثبت نام شرکت کنندگان حوزه فناوری اطلاعاتمهلت ثبت نام به پایان رسیده است.