آخرین مهلت ثبت نام در رویداد جایزه نوآوری ازاده تمدید شد.
۹ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

ثبت نام تیم ها در سایت رویداد از ۹ تا ۳۰ شهریور تمدید شد.


نشست خبری جایزه نوآوری آزاده
آخرین اطلاعات مربوط به رویداد آپدیت شد