درباره بانو آزاده داننده 


بانویی کارآفرین

الهام بخش

استوار در راه آرمان خود و همراهانش

دانا به حرفه خود

بانو آزاده داننده 

داننده متولد ۱۳۳۸ در شمیرانات تهران است و از منظری با داشتن پدر و مادری تهرانی خودش تهرانی اصیل به شمار میاد. 
فرزند سوم خانواده است که تا پیش از وی نیز دو دختر دیگر داشته‌اند؛ الهه و افسانه. پس از این سه دختر بالاخره یک پسر هم به دنیا می‌آید؛ انوشه. ولی مشخص است جو غالب خانه زنانه بوده است. وقتی سر به سرش می‌گذارم که خانه فمینیستی بوده است گله می‌کند که معنای این کلمه دیگر این روزها قلب شده و وقتی می‌گویم در خود خانواده هم او دختری بالاشهری بوده است می‌گوید دهاتی. 

برق چشمانش نشان می‌دهد که خانه پدری‌اش در پل رومی جهان رویاهایش بوده است:«آن روزها پل رومی این‌قدر خلوت و آرام بود که همه ما بچه‌های محل در پیاده‌رو‌ها با یکدیگر بازی می‌کردیم و از ماشین و غریبه‌ها خبری نبود.»

ادامه​​​​

  گفت و گوی زنان فعال حوزه فناوری اطلاعات با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای محمد جواد آذری جهرمی

خاطره نگاری اعضای انجمن زنان کارآفرین از همکاری با خانم آزاده داننده   

دل من تنگ صدایی است که نیست 

خبر کوتاه و اما غیرمنتظره نبود. مدتها بود که با این بیماری سخت مبارزه میکرد و این اواخر حالش اصل خوب نبود. دکترها درمان را متوقف کرده بودند و فقط به داروهای مسکن برای تسکین دردهای این عزیز اکتفا کرده بودند. آخرین باری که باهاشون صحبت کرده بودم چند هفته قبل از رفتنشان بود. بعد از احوالپرسی، باز هم از من در مورد سازمان و بحث مشاورین سازمان و در مورد آموزشهای تخصصی مهندسی نرم افزار سوال میکردند و باز هم دلنگران این موضوعات بودند و مثل همیشه بی دریغ دانش خود را در اختیارم میگذاشتند. باز هم همان اراده استوار، همان تفکر زیرساختی و سیستمی و چندوجهی و باز هم همان نگاه به منافع جمعی و باز هم.. بانو داننده عزیز به حق آزاده بود و به واقع داننده. برای اولین بار آزمون مشاوران فناوری اطالعات را در سازمان نظام صنفی رایانهای پایهگذاری و هدایت کردند. در سال 1397 کار مهم و موثر، تهیه نظام رتبه بندی مشاوران حقیقی فناوری اطلعات و ارتباطات در کمیته احراز مرکزی سازمان با همت ایشان تهیه و در شورای مرکزی تصویب شد. صد افسوس که این آخریها دغدغه ایشان عدم اجرای صحیح این آیین نامه بود که صدها ساعت کار کارشناسی روی آن انجام شده بود. در فعالیتهای اجتماعی ایشان در انجمن ملی زنان کارآفرین فعالیتهای درخشانی داشتند چه به عنوان عضو و چه در کسوت رییس هیأت مدیره .یکی از فعالیتهای برجسته ایشان در این حوزه، تهیه پیشنهادی برای ایجاد سامانه جامع اطلس زنان صاحب کسب و کار و کارآفرین بود: سامانهای جامع برای شناسایی و معرفی زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار که زمینه را برای ایجاد شبکهای از زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار و مستندسازی تجارب آنها فراهم میکند. بانوی آزاده و دانندهای را از دست دادیم. یادشان گرامی و همیشه مانا باد.

زندگیاش پرشی داشت به اندازه عشق به انسانیت

در گذر زمان، در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی، جرس کاروان از سفر مسافری خبر میدهد که در سکون، آغازی بی پایان را میسراید و چه زود آزاده ما به آزادی این تکرار پر از هیاهو، به شروعی دیگر رسید. فناوری اطلاعات و ارتباطات « به یاد دارم اولین آشنایی با او در همایش نامید  کارآفرین « هنگامی که آزاده مرا » انجمن ملی زنان کارآفرین و در واقع مرا دوباره آفرید و آرزوی دیرینه نوجوانیام را آنقدر بال و پر داد که حضورم در تشکلهای اجتماعی و صنفی انگیزهای برای بودن و استقامت و پایداری بر مسئولیت اجتماعی شد. بانو آزاده داننده با شجاعت، پایداری و استقامتش، گفتار و اخلاق نکویش، آزادگی و وفاداریش الگویی است
که در دل و جان و یاد ما همواره زنده و جاری خواهد ماند. آزاده ای که بسیار داننده بود. در آخرین دیدار با او، با اینکه بیماری بر او غالب شده بود و ظاهرش به این گواهی میداد، ولی در رفتار و منش مثل همیشه سرزنده و با نشاط بود و روحیهای مستحکم دا شت؛ مهربانی های مادرانهاش کماکان در صحبتهایش جاری بود.
وقتی جویای حال پسرم شد و خبر مستقل شدن او را شنید، با خوشحالی چند رهنمود موثر داد و از تجربه خوب استقلال یگانه فرزندش پویا گفت. گفت که حضور او و همراهی و یاری همیشگی همسرش به گفته خودش شهرام دلگرمی روزهای سخت و پر رنج بیماری است و از این رو بسی خوشبخت است .سکوتش در حین مبارزه قهرمانانه برای ریاست سومین دوره سازمان صنفی رایانهای، که به دلیل نگاه و شکاف جنسیتی و تفکرات مردسالارانه به روزهای پر چالش همراه با رنج تبدیل شده بود، قابل تحسین است. او با اقتدار و استقامت برای اثبات نقش و جایگاه زنان، مادرانه و مقتدرانه عمل کرد و حتی تا آخرین ماه ها ی بیماریش با حضور و نقش پذیری اش در کمیسیونهای سازمان به خصلت ناب وظیفه شناسیاش و عشق به مفید بودن و ساختن مهر تایید زد .من از هم « : آنچه این روزها در خاطرم زیاد میآید این جمله است صنفیهای مرد و همچنین مخالفین خود، آموخته های زیادی را فرا .» گرفتم آمدن، بودن، جاری شدن و رفتنش برای ما میتواند سرمشق زندگی باشد.آزاده بانو جانا، با اندازه یک ابر بارانی دلتنگت هستیم و برایت شمع میافروزیم و میدانیم که یادت گرامی، نامت سبز و جاودانه خواهد ماند . باشد که راهت هم پر رهرو باشد.

خاطره ای از بهناز آریا مدیرعامل گروه شرکت های آریا عضو انجمن زنان کارآفرین عضو هیأت مدیره دوره سوم و چهارم سازمان نظام صنفی رایانهای تهران رئیس کمیسیون افتا امنیت سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران

از ریاست تا رفاقت


تا قبل از رقابت انتخاباتی در دو حزب مقابل، پیش از انتخابات دوره سوم هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران نمیشناختمش، فقط در حد چند مراسم و دورادور اواخر دهه هشتاد، در دوره سوم هیأت مدیره، باری است یک خانم برای اولین بار در تاریخ صنف، آزاده داننده به کانون توجه تبدیل شد و من شروع به فعالیت در هیأت مدیرهای کردم که تقریبا همگی از حزب مقابل من در انتخابات بودند! روزهای پرچالش اول، از کاری سخت و طاقت فرسا خبر میداد که برای حداقل سه سال میتوانست من را تا مرز کناره گیری ببرد؛ اما... برخلاف همه تصورات من، این سه سال آغاز تحولی بود که بیشک آزاده داننده عامل اصلی آن در آن زمان و همه سالهای بعد از آن بود! مدیریت و درایت خانم مهندس داننده در راهبری تیم، ایجاد فضای تعاملی سازنده، تفکر ساختارمند و اصولی، پی گیری و رساندن کارها به نتیجه مطلوب و کاربردی و تدابیرش باعث شد تا دورهای که از لحاظ سیاسی و اقتصادی از سختترین دورههای دولت محسوب میشد و نظام صنفی رایانه ای  بالطبع انتظار میرفت امیدی به زنده ماندن نباشد، به یک ی از پربارترین و فعالترین دورههای صنف تبدیل شود.اگر چه هرگز به تفکیک جنسیتی اعتقاد نداشت و تنها باورش توانمندی و شایستگی افراد بود و اگر چه توانمندی و شایستگیاش همیشه مثال زدنی بود، ولی در طول سه سال ریاستش با طوفانی از بیعدالتی مواجه شد که اگر آزادهای داننده نبود، هرگز به نتیجه نم یرسید. خانم داننده در شرایطی که صنف سختترین روزهایش را در پیش داشت سکان را به دست گرفت و با هنر شگفت انگی زش در راهب ری صنف بر مبنای خرد جمعی، به سلامت از طوفان عبور کرد. آزاده داننده از آن زمان تا کنون مهمترین مرشد و مربی من در زندگی حرفهای بوده و هست. رئیسی که به سرعت تبدیل به بهترین دوست و همسفر و همراه و انگیزه شد! دوستی که در همه مراحل سخت کار تشکلی، خالصانه و صادقانه، قدم به قدم در کنار من گام برداشت تا کارهای بزرگی را با هم به سرانجام برسانیم که از انتظارها خارج بود! از برگزاری ا ولین و تنها نمایشگاه تخصصی صنف یعنی نمایشگاه تخصصی امنیت سایبری تا تفویض مسئولیت دبیرخانهای کمی ته فنی فناور ی» به سازمان نظام صنفی رایانهای « اطلاعات کشور تا گردهمآوردن صنف
در هفته فناوری اطلاعات و برگزاری همایشهای ویژه، این کارها فقط با پیگیریها و دلسوزیهایش به سرانجام رسید. همصحبتی و کار و دوستی با آزاده داننده، برای من سراسر لذت بود. لذت آموختن از بانویی که عشقبه کار و تلاش از او اسطورهای میساخت کمنظیر. پیشکسوت حوزه استاندارد ایران، انسانی با تفکری سیستماتیک، مقتدر، خردمند، تلاشگر و مهربان! با همه سختهایی که در مسیر برایش ایجاد شد، با وجود همه چالشها، هرگز نامهربانی نکرد و فقط با تلاش ثابت کرد که توانمندی و خرد و عشق و انسانیت مهمترین ملاک است و بس ! تا واپسین روزهایی که درگیر بیماری بود با تمامی توانی که برایش باقی مانده بود در جلسات شرکت کرد و پیگیری کرد و برای اصولش جنگید و از ما خواست راهش را دنبال کنیم! هرگز روزهایی را که خسته از تلاش با یک جمله از خانم داننده انگیزه خانم یک وقت جا نزنی ها! خانم « : ادامه میگرفتم از یاد نخواهم برد یک»! وقت کار را رها نکنی ها! یک وقت میدان را خالی نکنی ها آزاده داننده عزیزم، اگرچه دلتنگی نبودنت و جای خالیت، امان را بریده اما به یادت و به پاس آنچه از تو آموختم، هرگز دست از تلاش برنخواهم داشت! هرگز میدان را خال ی نخواهم کرد! هرگز از اصول صحیح و حرفهای کم نخواهم گذاشت! همانطور که اخلاق تشکلی و کار حرفهای را در کنار عشق به زندگی و گل و گیاه و بنفشه آفریقایی به من آموختی، تلاش میکنم یادت را با کارهای بزرگی که قرار بود باهم انجام دهیم زنده نگاه دارم چرا که هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ...بانو آزاده داننده سفرت بخیر، عشقت در دل و جانمان جاودان.