پاسخ به برخی از سوالات متداول و تکراری شما عزیزان:

1-نخستین ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮآوری آزاده ﺑﺎ ﭼه ھﺪﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣه رﯾﺰی و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮآوری آزاده ﺑﺮای ﻧﮑﻮداﺷﺖ ﺑﺎﻧﻮ آزاده داﻧﻨﺪه و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑه دﻏﺪﻏه ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻧﻮآوراﻧه ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان ﻃﺮﺣﺮﯾﺰی ﺷﺪ ﮐه ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧه اﺟﺮا و ھﺮ ﺳﺎل ﺣﻮزه ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ.

 ﮐه در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﺑه ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اھﺪاف و دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘه ﺷﺪه از ﻗﺒﯿﻞ: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎﻧﻮان ﺗﻼﺷﮕﺮ در ﻋﺮﺻه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت -ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ھﺎ -اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑه ﺷﺒﮑه اﻋﻀﺎی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﻧﻮﭘﺎ -ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ھﺎ -ﺷﺒﮑه ﺳﺎزی در ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﻓﻌﺎل در ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت -ﻓﺮﺻﺖ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ھﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت -ﺗﻮﺳﻌه و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺑﺎﻧﻮان 


2-ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ روﯾﺪاد چه ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟

ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎﻧﻮان ﻓﻌﺎل در راه اﻧﺪازی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ھﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ، ﺑﺎﻧﻮان، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ، ﺳﺮﻣﺎﯾه ﮔﺬاران و ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ھﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺷﮭﺮک ھﺎ و ﭘﺎرک ھﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﺷﺘﺎب دھﻨﺪه ھﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ھﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد را دارﻧﺪ.


3- ﻣﺤﻮرھﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﭼه زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ  دارﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟

روﯾﺪاد ﺳﺎل جاری ﺑه ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ھﺎی ﻓﻌﺎل دراﯾﻦ ﺣﻮزه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی دارای ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮآوراﻧه ﮐه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران آن، ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘه را دارﻧﺪ. 

ﻣﮭﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿه تا  25 شهریور بود اما تا 30 شهریور ماه تمدید شد.

 ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌه ﺑه وب ﺳﺎﯾﺖ روﯾﺪاد ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. 
آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل جاری ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای 25 در روز ﺗﯿﻢ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘه و ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﮭﺎ ﺑه ﺳﺮﻣﺎﯾه ﮔﺬاران، ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﮑﻮداﺷﺖ ﺑﺎﻧﻮ داﻧﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.


4-ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﻮان و دﺧﺘﺮان را در اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﮭﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮآوراﻧه را ﭼﻄﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﭼه ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻋﻼﻗه و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟

...