رویداد سالیانه جایزه نوآوری آزاده


بانوان ایران زمین، ستارگانی ھستند که گاه چنان درخششی دارند که حتی در فضای مه آلود نیز ھدایتگر رھروان می شوند. اینان شایسته ارج گذاری ھستند. یکی از این بانوان به یادماندنی، ستاره فروزان عرصه فناوری اطلاعات، بانو "  آزاده داننده " است، بانویی کارآفرین، الھام بخش، دانا به حرفه خود، استوار در راه آرمان خود و ھمراھانش. برای تداوم چراغی که ایشان افروختند و راھی که پیشاھنگی کردند، " جایزه نوآوری آزاده " در سطح ملی و بصورت سالیانه بنا نھاده شد تا آرزوی او که خوداتکایی و استقلال بانوان در استارتاپ ھای فناروی اطلاعات بود به واقعیت تبدیل شود.

اھداف کلی رویدادھا


گرامیداشت بانو آزاده داننده

توسعه و ترویج کارآفرینی در دختران و زنان

تبادل تجربیات بین کارآفرینان، استارتاپ ھا و صاحبان کسب و کار

تقویت خوداتکایی در کسب و کارھای جدید

فرصت آفرینی برای معرفی ایده ھای نو در کسب و کارھا


ساختار اجرایی و شرح وظایف


1. تعیین و تصویب اھداف و برنامھ ھای اصلی و جانبی
2. تعیین روسا و اعضای کمیته ھا و صدور ابلاغ مسئولیت و تصویب شرح وظایف کمیت ھا
3. تعیین کمیت و کیفیت جایزه اھدایی
4. تصویب نھایی بودجه برآوردی، سطوح جایزه و فرایند ثبت نام تا اھدای جوایز
5. تایید نھایی داوران معرفی شده از طرف کمیته علمی
6. تصویب نوع و میزان بسته ھای اھدایی به شرکت کنندگان در مراسم
7. پایش عملکرد کمیته ھا بر اساس گانت چارت
8. ارزیابی اجرای فعالیت ھا و شناسایی فرصت ھای بھبود و جمع بندی درس آموخته ھا برای استفاده در سال ھای آتی

1.تعیین سطوح جایزه 

2. تدوین فرایند ثبت نام، تعیین صلاحیت ورود به مسابقه، نحوه اداره جلسات، امتیازدھی داوران، انتخاب تیم برتر و اھدای جایزه
3. پیشنھاد برنامه ھای اصلی و جانبی به کمیته راھبری
4. تعیین منتورھا و برنامه ریزی جلسات منتورینگ و تعیین ملزومات مورد نیاز برای ارایه گروه ھا
5. تھیه محتوای تخصصی فراخوان ثبت نام تیم ھای متقاضی حضور در نمایشگاه/ نشست
6. تعیین داوران و تقسیم کار
7. پیشنھاد فھرست سرمایه گذاران و حامیان استارتاپ ھا به کمیته راھبری
8. تدوین گزارش علمی از روند جلسات، اھدای جایزه و فرصت ھای بھبود


1.برنامھ ریزی و تدوین گانت چارت اجرایی
2. اجرای فعالیت ھا مطابق با گانت چارت و ارزیابی اجرا و ارایه گزارش به کمیته راھبری در بازه ھای زمانی تعیین شده
3. راه اندازی دبیرخانه دائمی ( نکته: کد اختصاصی برای مکاتبات-سربرگ و مھر اختصاصی )
4. تبلیغات و انتشار فراخوان ثبت نام
5. طراحی تندیس ھا،لوح و .... برای اھدا به شرکت کنندگان
6. انتخاب شرکت مناسب برای انجام امور اجرایی رویداد و نمایشگاه
7. آماده سازی مکان نمایشگاه و چیدمان آن با ھماھنگی کمیته علمی
8. تھیه و انتشار پوستر/بروشور تبلیغاتی/کاتالوگ معرفی
رویداد و برنامه ھای ھمایش و محتوای آموزشی
9. تھیه و انتشار پوستر/بروشور مراسم سال آتی
10. ھماھنگی برای فیلمبرداری و ضبط مراسم
11.  تھیه و ارسال دعوتنامه ھا
12. ھماھنگی برای حضور اصحاب رسانه برای تھیه گزارش خبری
13. راه اندازی وب سایت اختصاصی و مدیریت تبلیغات در فضای مجازی
14. انتخاب رسانھ ھای اختصاصی یا مشترک برای برقراری ارتباط دوطرفه با مخاطبان
15.  برآورد بودجه اجرایی
16. آماده سازی ملزومات مورد نیاز برای ارایه به گروه ھای حاضر در مسابقھ با ھماھنگی کمیته علمی

1. شناسایی، مذاکره و دعوت از سرمایه گذاران و حامیان مالی و فنی

2. جذب منابع مالی و امکانات اجرایی
3. شناسایی و ارائه پیشنھاد ھدایای مختلف برای شرکت کنندگان در رویداد به کمیته راھبری