نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده برگزار میشود
نخستین رویداد جایزه نوآوری آزاده، با ھدف حمایت و توسعه جایگاه زنان کارآفرین در اکوسیستم استارتاپی ایران برگزار میشود.

نشست خبری معرفی این رویداد روز چھارشنبه نھم شھریور در سازمان نظام صنفی رایانھای تھران با حضور بنیانگذاران جایزه نوآوری آزاده و خبرنگاران رسانه ھای جمعی برگزار شد. نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده با تلاش و حمایتھای انجمن ملی زنان کارآفرین، انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین،سازماننظام صنفی رایانھای استان تھران و صندوق نوآوری و شکوفایی و به منظور گرامیداشت یاد بانوی فقید آزاده داننده برپا میشود. آزاده داننده، عضو ھیات مدیره و رییس ھیات مدیره انجمن زنان کارآفرین و سازمان نظام صنفی رایانھای استان تھران در بھمن ماه سال ١۴٠٠ پس از گذراندن یک دوره بیماری درگذشت.در ابتدای این مراسم، فریبا مھدیون، رئیس ھیات مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین با اشاره بھ فعالیتھای این انجمن گفت:انجمن ملی زنان کارآفرین از سال ١٣٨۵ فعالیت خود را با ھدف توسعه و ترویج کارآفرینی در میان بانوان و دختران کشور و توان افزایی زنان صاحب کسب و کار تشکیل شد. طی این سالھا کمیته ھا و کارگروھای تخصصی انجمن، با ایجاد شبکه اطلاعاتی از بانوان کارآفرین کشور، به شناسایی، آموزش و حمایت از این افراد پرداخته است. در حال حاضر انجمن ١٢٠ عضور در سراسر کشور دارد که باعث شده تا انجمن ملی زنان کارآفرین به یک مرجع اصلی در این حوزه تبدیل شود. رئیس ھیات مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین در مورد عملکرد و خانم آزاده داننده  : نقش موثر آزاده داننده در این انجمن گفت در سال ١٣٩١ به عنوان رئیس ھیات مدیره انجمن انتخاب شدند و در طول مدت فعالیت خود منشا بسیاری از خدمات و کارھا بودند. این ھمکاری حتی پس از ریاست ایشان و زمانی که تنھا عضو کارگروهھای انجمن بودند ادامه پیدا کرد و پایه گذاری خدماتی مانند ایجاد شبکه اطلاعاتی بانوان در بستر فناوری اطلاعات را مدیون تلاشھای ایشان ھستیم. پس از فقدان خانم داننده در ھیات مدیره انجمن تصمیم گرفته شد تا برای احترام و گرامیداشت یاداین بانوی کارآفرین، رویدادی را به طور سالانه برگزار کنیم که جایزه نوآوری آزاده به ھمین دلیل روز نھم شھریور ھمزمان با روز تولد خانم داننده برای شروع این رویداد انتخاب شد. در ادامه این مراسم فرھاد کرمزاده، عضو ھیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانھای استان تھران با اشاره به خصوصیات و در طول مدتی که با خانم داننده : ویژگیھای آزاده داننده گفت در سازمان نظام صنفی ھمکاری داشتم ایشان را به عنوان فردی عملگرا، اھل تعامل و بسیار صبور شناختم. این ویژگیھای باعث شده بود تا خانم داننده مشنا اثرات خیر و کارھای مثبت فراوانی در سازمان نظام صنفی رایانھای تھران باشد.
جایزه نوآوری آزاده در ادامه این نشست خبری، مریم خاوازی، رئیس کمیته راھبردی رویداد جایزه نوآوری آزاده در مورد اھداف برگزاری این بانوی فقید آزاده داننده یکی از چھره ھای رویداد گفت : برجسته حوزه فناوری اطلاعات ایران بودند که ھمواره برای سایر زنان این حوزه به عنوان فردی الھامبخش شناخته میشدند. خانم داننده را میتوان مادر اکوسیستم مشاوره سازمان نصر و منتور حرفه ای و معنوی نامید. به ھمین منظور و برای گرامیداشت یاد ایشان و ھمچنین روشن نگه داشتن چراغی که این بانو در انجمن زنان کارآفرین برافروختھاند، این رویداد را برپا کرده ایم. جایزه نوآوری آزاده در سطح ملی و به صورت سالیانه پایه ریزی شده تا محلی برای شناخت، معرفی و تشویق دختران و بانوان کارآفرین و خلاق حوزه استارتاپی و فناوری اطلاعات ایران باشد. به گفته رئیس کمیته راھبردی جایزه نوآوری آزاده، این رویداد قرار است به بانوان کارآفرینی که در شھرھا و مناطق کمتر دیده شده حضور دارند کمک کند تا بتوانند ایدهھای خود را به کسب و کارھای نوپا تبدیل کرده و مولد باشند. خانم جھانآرا ممیخانی ( رییس کمیته اجرایی و دبیر کمیته راھبری رویداد)، اشاره کردند که در اقتصادھای در حال رشد،یکی از نقاط عطف مھم برای شتاب رشد اقتصادی، ورود بانوان به فضای کسب و کار است و این مھم در کنار، موتور محرک رشد اقتصادی دھه ھای آتی یعنی فناوری اطلاعات باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. ما بر اساس ھمین دو مولفه اصلی، اھداف و دستاوردھای رویداد را تعریف نمودیم که عبارت است از تبادل تجربیات بنیانگذاران و مدیران استارتاپھا، ایجاد شبکه استارتاپی بانوان، تقویت خوداتکایی و شبکھسازی استارتاپھا، ایجاد فرصت برای معرفی ایدهھا و استارتاپھای برتر و شناساییئبانوان استارتاپی و ورود آنھا به اکوسیستم استارتاپی...

شرایط شرکت در مسابقه

جایزه نوآوری آزاده در دو بخش استارتاپھا و شرکتھای دارای محصول نوآورانه برگزار میشود. در بخش اول، استارتاپھایی که از تیمھای حداقل دو نفره تشکیل شده به شرط داشتن نمونه و تکمیل بودن مدل کسبوکار میتوانند در (MVP) محصول اولیه جایزه نوآوری آزاده شرکت کنند.
بخش دوم جایزه نوآوری آزاده با حضور مجموعه ھای فنآور یا نوآوری برگزار میشود که یکی از شرایط ارائه محصول کاربردی یا سابقه تاسیس ٢ سال (یا بیشتر) و یا درآمد مناسب و روبه رشد را داشته باشند.پس از ثبت نام و بررسی تیمھا و مجموعه ھای داوطلب، داوران رویداد جایزه نوآوری آزاده کار خود را شروع میکنند. در مرحله نخست، داورانی شامل متخصصان حوزهھای مختلف کسب وکار، طرحھای ارسالی را بررسی و دو برابر ظرفیت مورد نظر گزینش میکنند.
کتایون سپھری، رئیس کمیته علمی رویداد جایزه نوآوری آزاده اشاره کرد که به صورت متوسط 10 درصد از افراد ھر جامعه کارآفرین ھستند که از این تعداد 10 درصد به زنان اختصاص دارد ولی در توسعه اکوسیستم استارتاپی، این آمار به 20 درصد افزایش پیدا کرده است. با وجودی که استارتاپھای به رھبری که جذب میکنند ٧٨ سنت و VC زنان از ھر یک دلار سرمایه استارتاپھای مردانه ٣١ سنت تولید میکنند میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران جسورانه روی استارتاپھای مردانه 7 برابر استارتاپھای زنانه است. مجموع این عوامل ما را برآن داشت تا موضوع سال اول جایزه را به استارتاپھا و شرکتھای نوآور زنان اختصاص دھیم.
رئیس کمیته علمی این رویداد با اشاره به فرآیندھای انتخاب معیارھای اصلی داوران این رویداد  : ایدهھا و تیمھا برتر گفت مواردی ھمچون نوآوری، شناخت یک مشکل واقعی، ارائهراھکار خلاقانه مطابق نیاز بازار، تبیین ارزشھای مناسب، داشتن پتانسیل رشد، برخورداری از مزیت رقابتی پایدار و داشتن تیم مناسب را شامل میشود.
به گفته وی، پس از داوری مرحله نخست، به منظور آماده سازی تیمھای برگزیده، جلسات آموزشی و منتورینگ برگزار میشود تا به خوبی ،(Pitch Deck) تیمھا ضمن اصلاح و رفع چالشھای ارائه برای رویداد نھایی مھیا شوند. در مرحله بعدی سرمایھگذاران داوران رویداد جایزه نوآوری آزاده، تیمھای برتر را برای ارائه بخش پایانی به انتخاب میکنند.
در روز رویداد، شرکتھا و صندوقھای سرمایه گذاری ضمن داوری و انتخاب تیمھای برتر ھر بخش در سه سطح، و اعطای جوایز، امکان سرمایه گذاری روی ھر تیم را بررسی خواھند کرد. تیمھا و مجموعه ھای علاقھمند به حضور در رویداد جایزه نوآوری آزاده از امروز (نھم شھریور) تا ٢۵ شھریور ماه میتوانند با مراحل ثبتنام و ارسال
www.azadehaward.ir مراجعه به وبسایت ارائه خود را انجام دھند. نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده پس از انتخاب تیمھا، برگزاری کارگاهھای آموزشی و منتورینگ و... در نھایت روز ٢۵ آبان ماه سال جاری با برگزاری مراسم نھایی و اھدای جوایز به کار خود پایان میدھد.شبکه سازی و توانمندی بانوان کارآفرین بخش دیگری از رویداد جایزه نوآوری آزاده به بررسی چالشھا و راھکارھای توسعه نقش زنان کارآفرین اختصاص دارد. در این بخش نشستھا و جلسات ھماندیشی با حضور بانوان استارتاپی فعال حوزه فناوری اطلاعات برگزار میشود. کتایون سپھری، رئیس کمیته علمی رویداد جایزه نوآوری آزاده به طور متوسط » : با اشاره به چالشھای حضور زنان کارآفرین گفت10 درصد از افراد یک جامعه را کارآفرینان تشکیل میدھند که از این تعداد ھم سھم زنان ١٠ درصد است. در حالی که طبق آمارھا از ھر یک دلار سرمایھگذاری که برای کسب وکارھای زنان میشود ٧٨ سنت درآمدزایی میشود، این عدد برای کسب و کارھای مردان ٣١ سنت است. طی این سالھا روند روبه رشدی را در این بخشھا شاھد بودیم و تعداد استارتاپھا و کارآفرینان زن ھر سال توسعه پیدا کرده است.به گفته رئیس کمیته علمی رویداد جایزه نوآوری آزاده، حمایت از استارتاپھای بانوان، بخش ثابت این رویداد در سالھای آینده خواھد بود.
رویداد معرفی نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده با رونمایی از تابلوی جدید ساختمان نظام صنفی رایانھای کشور به نام آزاده داننده به پایان رسید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جایزه نوآوری آزاده لطفا به صفحات رسمی این رویداد در شبکه ھای اجتماعی(www.azadehaward.ir  ) و یا وبسایت رسمی آن ir_women_entrepreneurs@ راجعه نمایید.