پوشش خبری از برگزاری نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده

توسط inif.ir

برای مشاهده کامل :

https://www.inif.ir/fullcontent/-/asset_publisher/YASjeuXFqbaQ/content/id/1417362

Sign in to leave a comment

برندگان جایزه «نوآوری آزاده» مشخص شدند
نخستین رویداد جایزه نوآوری آزاده، با هدف حمایت و توسعه جایگاه زنان کارآفرین در اکوسیستم استارتاپی ایران برگزار شد و برندگان خود را پیدا کرد.