جایزه «آزاده» برا​ی ایده‌های فناورانه زنان

روزنامه پیام ما

 برای مشاهده کامل:
https://payamema.ir/payam/articlerelation/81711  

Sign in to leave a comment

پوشش خبری از برگزاری نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده
توسط inif.ir