آخرین مهلت ثبت نام در رویداد جایزه نوآوری ازاده تمدید شد.

۹ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

ثبت نام تیم ها در سایت رویداد از ۹ تا ۳۰ شهریور تمدید شد.


Sign in to leave a comment

مصاحبه ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺎرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮآوری آزاده
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮآوری آزاده ﺑﺎ چه ھﺪﻓﯽ برنامه رﯾﺰی و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟