درباره پوستر دومین دوره جایزه نوآوری آزاده

پوستر دومین رویداد جایزه نوآوری آزاده امروز نوزدهم تیرماه هزاروچهارصدو سه همزمان با اولین نشست خبری این رویداد در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با حضور خبرنگاران ،نمایندگان سازمان و نمایندگان انجمن زنان کارآفرین رونمایی گردید.

پوستر دومین رویداد جایزه نوآوری آزاده امروز نوزدهم تیرماه هزاروچهارصدو سه همزمان با اولین نشست خبری این رویداد در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با حضور خبرنگاران ،نمایندگان سازمان و نمایندگان انجمن زنان کارآفرین رونمایی گردید. در طراحی این پوستر از المان های سنتی و مدرن استفاده شده است. زیرا موضوع کسب و کار زنان در همه حوزه ها ریشه در ارزشهای سنتی و مدرن دارد.المان سنتی گل بر گرفته از هنر گل سنتی و مرغ دلالت بر زنانه بودن موضوع دارد.تنوع رنگها نشان از فرصتهای متنوع عرصه نوآوری و فناوری است.با توجه به موضوع کانونی رویداد که استارت آپ است از نماد موشک که نماد جهانی استارت اپ است . جریان دایره وار محیط پوستر دلالت بر استمرار این رویداد حول ارزشهای کانونی برگرفته از بینش، منش و روش شادروان داننده است . با اینهمه هر سال با بررسی دستاورد ها شروعی دوباره خواهد داشت. المان سیاره در پوستر بیانگر نگاه آرمانی مبتنی بر واقعیت است و رنگ مشکی پوستر جهت همخوانی با لوگوهای درون پوستر است. 


Sign in to leave a comment

نشست هماهنگی کمیته ها،منتورها استارت آپ های سال گذشته
بیان چالش ها،برنامه ریزی برای اجرای دومین رویداد جایزه نوآوری آزاده