فرم ثبت نام شرکت کنندگان حوزه فناوری اطلاعات برای دومین دوره


تذکر: اگر نام برند ندارید نام کسب و کار خود را وارد کنید.
تاریخ را به شمسی تایپ نمایید.